CaLipso Fit Studio

Algemene Voorwaarden

CALIPSO FIT STUDIO – Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden

Lid: persoon/partij met een (geldig) Product van CALIPSO FIT STUDIO

Lidmaatschap: ontstaat nadat een persoon/partij een Product heeft aangeschaft bij CALIPSO FIT STUDIO

Product: een product/dienst binnen het aanbod van CALIPSO FIT STUDIO, beschikbaar gesteld via de website en/of de Fitmanager app.

Artikel 2: Algemeen en toepasselijkheid

2.1
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van CALIPSO FIT STUDIO. Het (post)adres van CALIPSO FIT STUDIO is Laan Corpus den Hoorn 300, 9728 JT te Goningen, met het KvK-nummer 55300456. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@calipsofitstudio.com. CALIPSO FIT STUDIO heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie zal altijd op de website (www.calipsofitstudio.coml) beschikbaar worden gesteld.

2.2
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)verhoudingen tussen CALIPSO FIT STUDIO en personen/partijen, die zich via de website van CALIPSO FIT STUDIO of de Fitmanager app hebben aangemeld voor het kopen van producten en het volgen van workouts/lessen binnen het aanbod van CALIPSO FIT STUDIO. Deze personen/partijen stemmen ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn. Partijen kunnen afwijkende afspraken schriftelijk vastleggen in samenspraak met CALIPSO FIT STUDIO.

Artikel 3: Aanmelding, tarieven en betaling

3.1
Aanmelden bij CALIPSO FIT STUDIO kan op de volgende manieren: a) door registratie en aanmelding via de Fitmanager app, b) door registratie en aanmelding via de website (www.calipsofitstudio.com).

3.2
De ingangsdatum van het lidmaatschap en betaling start in beginsel nadat persoon/partij zich heeft aangemeld om Product af te nemen. Van voorgaande kan in het geval van promotieacties (vanwege het feit dat deze veelal betrekking hebben om een startperiode in de toekomst) en/of in onderling overleg met persoon/partij worden afgeweken.

3.3
De online betalingen van producten wordt verzorgd door Fitmanager en een samenwerkende payment service provider (Pay.nl). De eerste betaling gaat via IDEAL, hierna wordt (in het geval van een abonnement) het bedrag automatisch geïncasseerd. Voor personen/partijen die al geregistreerd zijn, kunnen betalingen tevens via bank overboeking worden voldaan (net als contant)

3.4
Bij stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor extra kosten in rekening worden gebracht.

3.5
Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de workouten bij CALIPSO FIT STUDIO worden ontzegd, totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.

3.6
Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan, kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.

3.7
De tarieven behorende bij het aanbod van CALIPSO FIT STUDIO worden getoond op de website (www.calipsofitstudio.com). Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. CALIPSO FIT STUDIO behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 2 maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.

3.8
Een lidmaatschap is strikt persoonlijk.

3.9
Een lidmaatschap kan op ieder moment worden gestart en worden opgezegd. Bij opzegging wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd per de 1e van de maand. VIP abonnementen hebben een geldigheidsduur van 12 maanden en kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

3.10
Een opzegging dient via de Fitmanager app of per email bij CALIPSO FIT STUDIO te gebeuren. Het abonnement wordt pas beëindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van CALIPSO FIT STUDIO.

3.11
In het geval van ernstige blessures en/of ziekte(s) kan het (tijdelijk) stopzetten van lidmaatschap/betaling abonnementsgelden met CALIPSO FIT STUDIO bespreekbaar worden gemaakt. Het stopzetten met terugwerkende kracht is niet mogelijk.

3.12
CALIPSO FIT STUDIO houdt zich het recht voor, bijvoorbeeld op basis van intake en/of de inhoud van het registratieformulier, om personen/partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Daarnaast is CALIPSO FIT STUDIO gemachtigd om personen/partijen te weigeren en/of eenzijdig het abonnement op te zeggen, zonder dat hierbij restitutie van abonnementsgelden is verschuldigd.

Artikel 4: Inschrijven en afmelden

4.1
Lid is verplicht om zich voorafgaand aan een les/workout aan te melden via het daarvoor bestemde online reserveringssysteem (te benaderen via de Fitmanager app of website), met inachtneming van de geldende inschrijftermijnen.

4.2
Persoon/partij kan zich vanaf twee weken voorafgaande tot aan start les/workout inschrijven aan de hand van het dan geldende rooster. Inschrijven kan tot aan start les/workout.

4.3
Afmelden kan tot 3,5 voorafgaand van start les/workout, tevens via het daartoe bestemde reserveringssysteem.. Zonder en/of bij niet-tijdige afmelding wordt één (1) ‘strip’ of les/workout in rekening gebracht. CALIPSO FIT STUDIO heeft het recht om bij het (meerdere keren) achterwege laten van niet/te laat uitschrijven, het recht om deelname voor een bepaalde periode te ontzeggen. In overleg met (en na goedkeuring van) CALIPSO FIT STUDIO kan van voorgaande worden afgeweken.

4.4
CALIPSO FIT STUDIO heeft het recht om het rooster tussentijds aan te passen. De laatste roosters zullen altijd gelden en zullen beschikbaar worden gesteld in de Fitmanager app en op de website.

4.5
CALIPSO FIT STUDIO heeft tot het tijdstip van aanvang van een les/workout het recht deze, bij onvoldoende belangstelling, te annuleren. In dat geval wordt een in rekening gebrachte ‘strip’ of les/workout gecrediteerd (niet afgeschreven).

Artikel 5: Risico en aansprakelijkheid

5.1
Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van het aanbod van CALIPSO FIT STUDIO, is geheel voor eigen risico.

5.2
Lid heeft in het geval van bestaande blessures/ziekte/andere ongemakken de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden hiervan aan CALIPSO FIT STUDIO en/of instructeur.

5.3
CALIPSO FIT STUDIO en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.

5.3
Lid zal zowel CALIPSO FIT STUDIO als de instructeur/instructrice vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

5.4
CALIPSO FIT STUDIO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen.

Artikel 6: Persoonsgegevens en privacy

6.1
Ieder lid is zich ervan bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan CALIPSO FIT STUDIO verstrekt, zoals onder meer naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden uitsluitend voor administratieve doeleinden van CALIPSO FIT STUDIO gebruikt.

6.2
CALIPSO FIT STUDIO kan foto’s of video’s maken van de lessen/workouts en voor gebruik op social media of op de website. Lid is hiervan op de hoogte en verleent zijn/haar toestemming hiervoor.

6.3
Lid verleent door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden aan CALIPSO FIT STUDIO toestemming om aanbiedingen van CALIPSO FIT STUDIO per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 7: Website

7.1
De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

7.2
Hoewel CALIPSO FIT STUDIO de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan CALIPSO FIT STUDIO niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Lid doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de persoonsgegevens, tenzij er aan de zijde van CALIPSO FIT STUDIO sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

7.3
De websites van derde partijen waarnaar op de website (hyper)links zijn opgenomen, worden niet door CALIPSO FIT STUDIO gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. CALIPSO FIT STUDIO aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot CALIPSO FIT STUDIO dient men zich te wenden tot de instructeur/instructrice en/of tot CALIPSO FIT STUDIO (telefonisch en/of per email).

Artikel 9: Openingstijden

9.1
CALIPSO FIT STUDIO is gerechtigd de openingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

9.2
Op officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties is CALIPSO FIT STUDIO gerechtigd de lestijden aan te passen of de locatie te sluiten.

9.3
CALIPSO FIT STUDIO houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt, heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van CALIPSO FIT STUDIO geldt het Nederlands Recht.

Artikel 11: Tot slot

11.1
Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van CALIPSO FIT STUDIO en hierna te handelen. De huisregels zijn:

11.2
Het lid verklaart zich door inschrijving bij CALIPSO FIT STUDIO akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden.